ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร  รัตนเศรษฐ  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เกี่ยวกับวิทยะฐานะและสิทธิประโยชน์ของข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา