การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.2561-2564)

เมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2558  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร  รัตนเศรษฐ  พร้อมด้วยอาจารย์กฤตติกา    เศวตอมรกุล และลูกศิษย์ สำหรับการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.2561-2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2561 ณ โรงแรมหัวหิน แกรนด์ พลาซ่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์