งานวันแม่แห่งชาติ

                ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณธัญญาภรณ์  พิมพ์ทอง แม่ตัวอย่างของนางสาวสุนิตย์ตา  รัตนะวาสุคนธ์ นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ และเป็นตัวแทนรับโลห์แม่ตัวอย่างของนายกสโมสรนักศึกษา มธบ.