วันที่ 7 สิงหาคม 2559 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559    

วันที่ 7 สิงหาคม 2559 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559     ณ ห้อง 7509 อาคารเฉลิมพระเกียรติ