ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะรัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต และบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ในโอกาสสำเร็จการศึกษา 

                                                    "จิตอาสา คือ ค่านิยมหลักของคณะรัฐประศาสนศาสตร์"