การติดต่อ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (อาคาร 5 ชั้น 6)

110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 02-954-7300 ต่อ 656 หรือ 668
โทรสาร 02-954-8639

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร  รัตนเศรษฐ

คณบดี

743

อาจารย์สมศักดิ์  วานิชยาภรณ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

838

อาจารย์ชัยศักดิ์  ศุกระกาญจน์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

843

นางสาววิลาวัลย์  สิงคง

เลขานุการคณะ

668

อาจารย์นิสรา  ใจซื่อ

อาจารย์ประจำ

656

อาจารย์สุชาวดี  เดชทองจันทร์ ลิมปนนาคทอง

อาจารย์ประจำ

656

อาจารย์กฤตติกา  เศวตอมรกุล

อาจารย์ประจำ

656

อาจารย์นิติพล  ธาระรูป

อาจารย์ประจำ

656

ดร.สุรวงศ์  วรรณปักษ์

อาจารย์ประจำ

656

อาจารย์เผ่า  นวกุล

อาจารย์ประจำ

656

นางสาวณัฐยา  สนิทด้วยพร

เจ้าหน้าที่ธุรการ

656

นายชิษณุพงศ์  ปัญญ์ชยธร

เจ้าหน้าที่พัฒนาโครงการ

656