บริการวิชาการ

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
การบรรยายพิเศษ เรื่อง การเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ จังหวัดสระบุรี
การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
การทบทวนยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี
การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.2561-2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2561                                                                                                           
โครงการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสระบุรี (พศ.2560-2563) ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559
การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี  ณ ห้องประชุม 1 สพป.สระบุรี เขต 1 วันที่ 26 พฤษภาคม 2559
การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.2561-2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2561 ณ โรงแรมหัวหิน แกรนด์ พลาซ่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2559
วิทยากรในโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะ การบริการจังหวัดแบบบูรณาการ ของหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 วันที่ 3 กันยายน 2559
โครงการบริการวิชาการจังหวัดสระบุรี ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี วันที่ 12 กันยายน 2558
เวทีประชาคมจังหวัดสระบุรี เพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2561-2564 และแผนปฏิบัติการประจำปีสระบุรี ณ ห้องประชุมสวนริมเขา ชั้น 2 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี วันที่ 22-23 กันยายน 2559
ครงการพัฒนาความรู้เรื่อง "พรบ.คุ้มครองสัตว์ เข้าใจง่ายนิดเดียว"       
            เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ภาควันเสาร์-อาทิตย์ ร่วมจัดทำโครงการพัฒนาความรู้เรื่อง "พรบ.คุ้มครองสัตว์ เข้าใจง่ายนิดเดียว" ณ ลานเอนกประสงค์วัดเลียบราศฎร์บำรุง เขตบางซื่อ
การประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสระบุรี (ครั้งที่ 2)        
       วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ทีมคณะรัฐประศาสนศาสตร์ โดย ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ , ผศ.ฉัตรมลคล แน่นหนา (อาจารย์คณะรัฐประศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ,นายมนตรี ธนวิวัฒน์, อ.นิติพล ธาระรูป,นายชิษณุพงศ์ ปัญญ์ชยธร, นางสาวพัชรริดา สำรองทรัพย์ , นางสาวหฤทัย นามนัย และนางสาวจิราวรรณ จรัญพงศ์ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสระบุรี (ครั้งที่ 2) ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ของแผนพัฒนาจังหวัดสระบุรี 
คณะ รปศ. ลงพื้นที่จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสระบุรี
          วันที่ 28 เมษายน 2558 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ โดยผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ ผศ.ฉัตรมงคล แน่นหนา อ.สมศักดิ์ วานิชยาภรณ์ อ.นิติพล ธาระรูป และนักศึกษาช่วยงาน ได้ลงพื้นที่บริการวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2561 – 2564
 
 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ได้บริการวิชาการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ
        วันที่ 26 มีนาคม 2558 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ได้บริการวิชาการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ ตำบลช่องสาริกา และ ตำบลพัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ดำเนินการโดย บริษัท เบทาโกร จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ โดย ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ , ผศ.ดร.วันวร จะนู , ดร.มยุรี โยธาวุธ , อ.สุชาวดี เดชทองจันทร์
สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ จังหวัดสระบุรี
สิ่งที่นักศึกษาได้รับจากการรับฟังเพื่อนซึ่งเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ จังหวัดสระบุรี โดยในการบริการวิชาการครั้งนี้ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ โดยผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดี ได้พาคณาจารย์และนักศึกษาไปบริการวิชาการที่จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 กิจกรรมดังกล่าวคือ การอบรมความรู้ ความเข้าใจถึงวิธีการเขียนโครงการที่ถูกต้อง ซึ่งการมีโครงการที่ดีนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการดำเนินโครงการ ยิ่งในส่วนของภาครัฐ หรือหน่วยงานของรัฐแล้ว โครงการต่างๆ มาจากการจัดสรรงบประมาณที่มาจากภาษีของประชาชน โครงการนอกจากจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแล้ว การดำเนินโครงการอาจส่งผลต่อวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่  ตัวอย่างเช่น การจัดโครงการรำวงย้อนยุค การจัดโครงการสืบสารประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ ตลอดจนโครงการก่อสร้างต่างๆ เช่น ก่อสร้างถนน ซ่อมแซมถนน ก่อสร้างเขื่อน ก่อสร้างท่อส่งน้ำ เป็นต้น  โดยเนื้อหาของกิจกรรมคือการนำเสนอข้อพิจารณาในการตรวจโครงการเพื่อเสนอของบประมาณให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่าจะต้องมีเนื้อหาสาระอย่างไร มีหลักเกณฑ์อย่างไร โดยหลักการเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณนั้นจะต้องมีวัตถุประสงค์ของโครงการที่ชัดเจน มีการกำหนดกิจกรรมและขอบเขตของโครงการอย่างชัดเจน มีรายละเอียดของงบประมาณที่มีความเป็นไปได้จริงและต้องมีการะบุระยะเวลาการดำเนินโครงการอย่างชัดเจนส่งผลให้เกิดเป็นแบบโครงการที่ดี การวัดผลประเมินผลได้ตามวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดที่ดีเป็นอย่างไร ปัญหาและอุปสรรคในการเขียนโครงการแล้วไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ นอกจากนี้ขั้นตอนที่เหมาะสมที่นับว่าสำคัญของการดำเนินโครงการอีกประการหนึ่งคือ วิธีการประเมินผลโครงการ ในส่วนนี้หากผู้เขียนโครงการไม่มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินโครงการและอาจนำไปสู่การที่ไม่สามารถของบประมาณมาใช้ในการดำเนินโครงการได้เช่นกัน ข้อเด่นในการร่วมกิจกรรมคือตัวแทนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ยังได้นำเนื้อหาความรู้ที่กำลังศึกษาในรายวิชา PA302 วิชาการบริหารและการประเมินผลโครงการ มาใช้ในกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งนับว่าเป็นการนำความรู้สู่การปฏิบัติจริง และยังเป็นการจัดการความรู้ร่วมกันระหว่างอาจารย์ นักศึกษาและการบริการวิชาการที่จังหวัดสระบุรี
นายชิษณุพงศ์  ปัญญ์ชยธร
ตัวแทนนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

โครงการบริการวิชาการ : การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ 13 – 14 กรกฎาคม 2555 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 8 สิงหาคม 2555
การที่จะพัฒนาจังหวัดให้ก้าวไปสู่ความเจริญได้นั้น จะต้องมีการวางแผนพัฒนาจังหวัดเป็นอย่างดี โดยกระบวนการวางแผนพัฒนานั้นจะต้องเริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ สะภาพแวดล้อมของจังหวัด เพื่อนำไปวิเคราะห์ SWOT Analysis อันจะนำไปสู่การกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของจังหวัด ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และนำไปสู่การดำเนินโครงการของจังหวัด โดยกิจกรรมการบริการวิชาการดังกล่าว ส่งผลให้เกิดการตื่นตัวของหน่วยงานของรัฐตลอดจนไปถึงข้าราชการ ให้ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ             การจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัด ว่าหากมียุทธศาสตร์ที่ดี จังหวัดก็สามารถได้รับการพัฒนาตามแบบแผนและอย่างมีขั้นตอน ในทางกลับกัน ถ้าไม่ได้มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ ก็อาจก่อให้เกิดความสับสนในการกำหนดแนวทางพัฒนาจังหวัด เพราะฉะนั้นการวางแผนจึงมีประโยชน์คือ ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต ทำให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีความมั่นใจ นอกจากนี้ได้มีการนำสถานการณ์ใหม่ๆ มาร่วมวิเคราะห์ซึ่งเป็นได้ทั้งโอกาส (Opportunity) หรืออุปสรรค (Threat) เป็นการมอง outside-in ซึ่งผลจากการระดมสมองของผู้เกี่ยวข้องทำให้ได้สถานภาพ (positioning) ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภายในสถานการณ์ปัจจุบันและคาดการณ์สิ่งแวดล้อมภายนอกที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทำให้แผนพัฒนาจังหวัดเป็นแผนพัฒนาที่ครอบคลุมช่วยส่งเสริมให้จังหวัดได้รับการพัฒนา และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารของจังหวัด ผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนผู้มีส่วนได้เสียของโครงการเป็นอย่างมาก
นอกจากการทบทวนเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระของการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดแล้ว                  ยังได้เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559) ซึ่งการบริการวิชาการ   ในครั้งนี้ นอกจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะมีความรู้ ความเข้าในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาแล้วที่ถูกต้องแล้ว ยังได้รู้ในเนื้อหาสาระของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันอีกด้วย ซึ่งภายหลังกิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดแนวทาง ข้อมูลในการวางแผนพัฒนาของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่อผู้บริหารของจังหวัดฯ ผู้เกี่ยวข้องในอนาคต
3.  บริการวิชาการอบรมสร้างสรรค์ท้องถิ่น
4. โครงการบริการสังคมนำนักศึกษาร่วมเป็น กกต.
5. บริการสัมนา CSR ที่ยั่งยืน