ผลงานอาจารย์ประจำปีการศึกษา 2559

1.โครงการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสระบุรี (พศ.2560-2563) ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

2.นำเสนอเวทีสาธารณะ เรื่องประชาธิปไตยเปลี่ยนผ่าน หลักสูตรการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง(ปปร.19) สถาบันพระปกเกล้า ณ  บริเวณห้องโถง อาคารรัฐสภา 1 วันที่ 21 มีนาคม 2559

3.การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี  ณ ห้องประชุม 1 สพป.สระบุรี เขต 1 วันที่ 26 พฤษภาคม 2559

4.การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีเกี่ยวกับวิทยฐานะและสิทธิประโยชน์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 วันที่ 13 มิถุนายน 2559

5.การประชุมวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559 ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  วันที่ 20 มิถุนายน 2559

6.การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เกี่ยวกับวิทยฐานะและสิทธิประโยชน์  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 วันที่ 20 มิถุนายน 2559

7.การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.2561-2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2561 ณ โรงแรมหัวหิน แกรนด์ พลาซ่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2559

8.คณะทำงานยุทธศาสตร์และจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุม 1 สพป.สระบุรี เขต 1 วันที่ 16 สิงหาคม 2559

9.วิทยากรงานเสวนา เรื่อง  จริยธรรมในการบริหารองค์การภาครัฐ และองค์การภาคเอกชนกับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร วันที่ 26 สิงหาคม 2559

10.วิทยากรในโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะ การบริการจังหวัดแบบบูรณาการ ของหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 วันที่ 3 กันยายน 2559

11.โครงการบริการวิชาการจังหวัดสระบุรี ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี วันที่ 12 กันยายน 2558

12.เวทีประชาคมจังหวัดสระบุรี เพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2561-2564 และแผนปฏิบัติการประจำปีสระบุรี ณ ห้องประชุมสวนริมเขา ชั้น 2 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี วันที่ 22-23 กันยายน 2559

13.การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 5/2559 ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท อาคาร 1 สพป.สระบุรี เขต 1 วันที่ 4 ตุลาคม 2559

14.การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 5/2559 ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท สพป.สระบุรี เขต 1 วันที่ 5 ตุลาคม 2559

15.การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 10/2559 ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท สพป.สระบุรี เขต 1 วันที่ 20 ตุลาคม 2559