ผลงานอาจารย์ประจำปีการศึกษา 2558

1.การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนด่านสิงขรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.2558-2561 ณ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 7 มกราคม 2558

2.การประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2561-2564 (ครั้งที่ 1) ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี วันที่ 17 มีนาคม 2558

3.การประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2561-2564 (ครั้งที่ 2) ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี วันที่ 28 เมษายน 2558

4.การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสระบุรี 4 ปี (พ.ศ.2560-2563) ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2558

5.นำเสนองานวิจัยที่ National Taipei University  วันที่ 22 พฤษภาคม 2558

6.โครงการวิจัยการส่งเสริม และพัฒนาด่านสิงขร ด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ วันที่ 25 มิถุนายน 2558

7.โครงการวิจัยศึกษาข้อเสนอแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาด่านสิงขร ด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ณ เมืองมะริด ภาคตะนาวศรี สหภาพเมียนมาร์ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558

8.การประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 21-22 สิงหาคม 2558

9.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และการศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยว และพัฒนาพื้นที่จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 6 กันยายน 2558

10.การบริการวิชาการในพื้นที่จังหวัดสระบุรี บรรยายพิเศษ  เรื่อง การเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี วันที่ 7 กันยายน 2558

11.การประชุมสัมมนาการส่งเสริมและพัฒนา ด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดประจวบคีรีขันธ์-มะริด (จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร-ด่านมูด่อง) ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  วันที่ 14 กันยายน 2558        

   

12.โครงการบริการวิชาการจังหวัดสระบุรี ประจำปีการศึกษา2557 ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี วันที่ 2 ตุลาคม 2558 

 

13.การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 17 ประจำปี 2558 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 

14.การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558

15.การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

16.การบริการวิขาการทบทวนยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 3 เขต 13 จังหวัด   วันที่ 14 ธันวาคม 2558

17.วิทยากรบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด (SCG) จังหวัดสระบุรี วันที่ 23 ธันวาคม 2558