ผลงานอาจารย์ประจำปีการศึกษา 2555

การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ โรงแรมธารามันตรา ชะอำ รีสอร์ท วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2555