ผลงานอาจารย์ประจำปีการศึกษา 2554

1.การประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ โรงแรมหาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 19 พฤษภาคม 2554

2.การประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ เพชรริมธาร รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 21-22 มิถุนายน 2554

3.โครงการร่วมมือกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในการเป็นที่ปรึกษาเขียนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ โรงแรมหาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 21 ธันวาคม 2554