ผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2559

1.บทความวิจัยเรื่อง LEARNING INNOVATION IN A PROJECT FOR CORRECTING CRIME PROBLEMS AND IMPROPER BEHAVIORS OF CHILDREN AND YOUNG PERSONS IN CASES INVOLVING VEHICLE RACING, RUNNING WILD, IMPROPER SEXUAL RELATIONSHIPS, AND ILLICIT DRUG USE (THE TRIPLE-S PROJECT)

โดย ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 98 (เดือน เม.ย.-มิ.ย.2560)

2. บทความวิจัยเรื่อง โครงการศึกษาวิจัยข้อเสนอแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาด่านสิงขร ด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดย ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ  วารสารราชพฤษ์ ม.ราชภัฎนครราชสีมา ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (เดือน พ.ค.-ส.ค.2560)

3. บทความวิจัยเรื่อง การสำรวจความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อการดำเนินงานของบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

โดย อาจารย์ชัยศักดิ์ ศุกระกาญจน์ วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 97 ประจำเดือน (เดือน ม.ค.-มี.ค. 2560)

4. บทความวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

โดย อาจารย์นิสรา ใจซื่อ วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 96 (เดือน ต.ค.-ธ.ค. 2559)

5. บทความเรื่อง การถอดบทเรียนการวิจัย และประเมินผลการดำเนินกระบวนการสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2558

โดย อาจารย์นิติพล ธาระรูป วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 98 (เม.ย.-มิ.ย.2560)

6. บทความเรื่อง บทบาทของภาคเอกชนในประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนระดับโลก: กรณีศึกษา บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัท สังคมสถขภาพ จำกัด

โดย อาจารย์สมศักดิ์ วานิชยาภรณ์ และอาจารย์นิสรา ใจซื่อ