ผลงานนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมฟังการประชุมวิชาการแห่งชาติครั้งที่ 12 และร่วมให้กำลังใจ นางสาวอัมพิกา เบ้าพรม และนางสาวโสธราภรณ์ ต่อหยกสกุลชัย  นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือกไปนำเสนอบทความวิชาการในงานดังกล่าว

1. นางสาวอัมพิกา เบ้าพรม เรื่อง การถอดบทเรียนการจัดค่ายเตรียมน้องสู่รั้วมหาวิทยาลัย กรณีศึกษา โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุม 3-4 อาคารสำนักอธิการบดี 2 เวลา 14.00-14.20 น.

2. นางสาวโสธราภรณ์ ต่อหยกสกุลชัย เรื่อง การถอดบทเรียนอัตลักษณ์ชุมชนตลาดน้ำโบราณนครเนื่องเขตเพื่อการพัฒนาตามแนวนโยบายประเทศไทย 4.0 ณ ห้องประชุม 3-5 อาคารสำนักอธิการบดี 2 เวลา 13.40-14.00 น.

 

"รปศ. นำความรู้สู่การปฏิบัติ" ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ในการจัดการเลือกตั้ง คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพากร จำกัด ซึ่งมีสมาชิกกว่า 6,500 คน เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ประสบความสำเร็จในการนำความรู้สู่การปฏิบัติ ให้กับหน่วยงานภาครัฐอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพากร ที่ได้ให้โอกาสชาว รปศ.มธบ. ทำกิจกรรมเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 6-7 พ.ค.2559 ที่ผ่านมา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ได้จัดสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ครั้งที่ 9 เพื่อให้นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ชั้นปีที่ 4 นำเสนอบทความวิชาการ โดยมี ผศ.ฉัตรมงคล แน่นหนา จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ข้อคิดเห็นทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ได้นำนักศึกษา ปี 2 จำนวน 3 คน และปี 3 จำนวน 10 คน ไปร่วมงานสัมมนาเรื่อง "เสริมพลังคนรุ่นใหม่ สานหัวใจพลเมือง" จัดโดย วิทยาลัยการเมือง สถาบันพระปกเกล้า ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ตั้งแต่เวลา 08:30-15:00 น. โดยนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ได้เป็นตัวแทนนำเสนอผลงานในงานสัมมนาดังกล่าว

วันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2559 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ได้จัดโครงการ รปศ.อาสาบูรณาการวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จังหวัดชลบุรี

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ได้ทำกิจกรรม CSR ในโครงการปันรักให้น้อง ณ บ้านครูยุ่น และโครงการปลูกป่าชายเลนคืนสู่ธรรมชาติ

วันที่ 23 เมษายน 2559 นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมกิจรรม CSR ทำพัดธรรมคลายใจให้กับผู้ป่วยมะเร็ง ที่หอจดหมายเหตุพุทธาส อินทปัญโญ