ผลงานนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2558

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมกิจรรม CSR ทำพัดธรรมคลายใจให้กับผู้ป่วยมะเร็ง ที่หอจดหมายเหตุพุทธาส อินทปัญโญ​

 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนายรัชตะ อธิคมเสรณี นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ที่ได้รับรางวัล นพรัตน์ทองคำฝ่ายชาย ในการประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558

 

 

พหุวัฒนธรรม : โอกาสและความท้าทาย"

     ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 มีกิจกรรมของนักศึกษาที่สำคัญอีกประการ คือ นางสาวจิราวรรณ จรัญพงษ์ และ นางสาวอัมพิกา เบ้าพรม ได้นำเสนอบทความวิชาการ เรื่อง การถอดบทเรียนจากโครงการท่องเที่ยวสร้างสรรค์สัมผัสภูมิปัญญาอาเซียน (Backpack to ASEAN) กรณีศึกษาสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 เรื่อง "พหุวัฒนธรรม : โอกาสและความท้าทาย" ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ “พี่โอเล่” นายชัยวัฒน์ พุทธนัน นักศึกษารางวัลนพรัตน์ทองคำฝ่ายชาย จากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (หนุ่มว้าว) ในการประกวด “มิเนเร่ สาววิ้ง หนุ่มว้าว 2” ของน้ำแร่ Minere'

 

 

วันที่ 6 ตุลาคม 2558 นางสาวอัมพิกา เบ้าพรม นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ได้เข้าเป็นตัวแทนนักศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ ร่วมกับ รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในหัวข้อ ''ยาพิษเคลือบแฝงการศึกษาไทย'' โดยนำออกอากาศช่อง News TV

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับลักษณะของโครงการ คือ การสอนทักษะการเล่นฟุตบอลให้กับเยาวชนในชุมชนท่าทราย โดยทีมนักฟุตบอลหญิงคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งเป็นทีมนักกีฬาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

โครงการปันน้ำใจสู่น้องด้อยโอกาส บ้านราชาวดี
ลักษณะของโครงการ คือ การบริจาคอุปกรณ์การเรียน สิ่งของที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน , การเสริมสร้างพัฒนาการ ด้วยการสร้างสมุดภาพระบายสี และการปลูกฝังค่านิยมเรื่องคุณธรรม เพื่อการพัฒนาจิตใจให้กับเยาวชนบ้านราชาวดี

 

โครงการ บริการวิชาการชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับอาชญากรรม
ลักษณะของโครงการ คือ การเป็นอาสาสมัครร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกันหรือลดอาชญากรรม

โครงการปันน้ำใจให้น้อง บ้านนนทภูมิ เด็กพิการปากเกร็ดลักษณะของโครงการ คือ การบริจาคสิ่งของ เช่น สื่อการเรียนการสอน และการสอน Microsoft office ให้กับเยาวชนบ้านนนทภูมิ

3 เพื่อคนตาบอด
ลักษณะของโครงการ คือ การรวบรวมกระดาษให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อนำกระดาษไปทำสื่อการเรียนการสอนอักษรเบลล์ให้คนตาบอด

โครงการครูนอกห้อง 
ลักษณะของโครงการ คือ การจัดทำโมเดลสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
มอบให้กับโรงเรียนวัดอินทรารามเพื่อให้ในการเรียนการสอ

โครงการชุมชนสีเขียว..ชุมชนท่าทราย
ลักษณะของโครงการ คือ การสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะให้แก่ชุมชนท่าทราย

 

 การจัดทำหนังสือทำมือเพื่อมอบให้กับโรงเรียนสันติสุขวิทยาของนักศึกษาชั้นปีที่ 2

 

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอ Best Practise กับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

การประกวดดาว-เดือน คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ปี2558

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ได้รับรางวัลจากการประกวดพานไหว้ครู ประเภทสร้างสรรค์

 

 

นักศึกษาสาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน ชั้นปีที่ 3 ช่วยกันจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์คณะ

 

ค่ายเตรียมน้องสู่รั้วมหาวิทยาลัยครั้งที่ 6

 

            วันที่ 10-12 ก.ค.2558 ที่ผ่านมา น.ส.อัมพิกา เบ้าพรม   นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 (นักศึกษาทุนตัวแทนจังหวัดน่าน)  และประธานค่ายเตรียมน้องสู่รั้วมหาวิทยาลัยครั้งที่ 6 ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ในการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ค่ายเตรียมน้องสู่รั้วมหาวิทยาลัยครั้งที่ 6” ให้กับนักเรียนโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม  จังหวัดน่าน ซึ่งได้รับผลตอบรับจากนักเรียนเป็นอย่างดี 

 

 

ตัวแทนนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

            วันที่ 26 มิถุนายน 2558 ตัวแทนนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เข้ารับมอบโล่ และเกียรติบัตร ประจำปี 2557

        วันที่ 22 พ.ค.2558 คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เข้ารับมอบโล่ และเกียรติบัตร ประจำปี 2557 จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เนื่องในโอกาสหมดวาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ได้รางวัลที่ 2 ตอบปัญหาด้านรัฐประศาสนศาสตร์ (NIDA)

         วันที่ 20 พ.ค.2558 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐพล ทัดจำปา, นางสาวชญาณ์ภา แสนรักษ์,นางสาวศิริพร สมพงศ์ที่ได้รับรางวัลที่ 2 โครงการแข่งขันตอบปัญหาด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2 (GSPA Open House) ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนแห่งเดียวที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ