บุคลากร

 

ชื่อ-นามสกุล  ดร.ณัฏฐพงศ์  จันทราทิพย์
ตำแหน่ง : รองอธิการบดีสายงานพัฒนาด้านกายภาพ

 

ชื่อ-นามสกุล  สุชีรา  คลีมานะกิจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสถานที่และธุรกิจบริการ

 

ชื่อ-นามสกุล  ปัทมา  อ่อนแก้ว
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่

 

ชื่อ-นามสกุล  ชนนี พูลสวัสดิ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่

ชื่อ-นามสกุล  นริศรา  กิจพงษ์ศรี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่