บุคลากร

ชื่อ-นามสกุล  ดร.ณัฏฐพงศ์  จันทราทิพย์
ตำแหน่ง : รองอธิการบดีสายงานพัฒนาด้านกายภาพ

ชื่อ-นามสกุล  สุชีรา  คลีมานะกิจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสถานที่และธุรกิจบริการ

ชื่อ-นามสกุล  นริศรา  กิจพงษ์ศรี
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกบริหารหอพัก

ชื่อ-นามสกุล  ปัทมา  อ่อนแก้ว
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่

 

ชื่อ-นามสกุล  ชนนี พูลสวัสดิ์
ตำแหน่ง : เลขานุการและประสานงาน

ชื่อ-นามสกุล  เสาวลักษณ์ ประไพร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่

ชื่อ-นามสกุล  วรรณสุดา มะปะโม
ตำแหน่ง : บัณฑิตช่วยงาน

ชื่อ-นามสกุล  ศิวัชา เชษฐวงศ์รัตน์
ตำแหน่ง : บัณฑิตช่วยงาน

ชื่อ-นามสกุล  ศรินทร์ยา  ศรีทา
ตำแหน่ง : บัณฑิตช่วยงาน