ประกาศ!! นักศึกษากองทุนกู้ยืมฯ กรอ. และ กยศ. ชั้นปีสุดท้าย ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ประกาศ!! ฝ่ายทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอให้นักศึกษากองทุนกู้ยืมฯ กรอ. และ กยศ. ชั้นปีสุดท้าย ในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 (เริ่มรายงานตัวได้ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น.) 

หมายเหตุ: นักศึกษาที่ไม่เข้าประชุมจะต้องเขียนรายงานตามที่ฝ่ายทุนการศึกษากำหนด จึงจะมีสิทธิ์กู้ในภาคเรียนที่ 2/60 ได้ 

dpu