DPU เชิญผู้สนใจร่วมงาน DPU JOB FAIR 2017 ครั้งที่ 50

          สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 9 จัดงาน DPU JOB FAIR 2017 ครั้งที่ 50 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ บริเวณลานน้ำพุ หน้าอาคาร 5 ภายในงานพบกับการสมัครงานผ่าน QR Code กว่า 60 บริษัทชั้นนำ พร้อมฝึกปฎิบัติอาชีพอิสระที่สร้างรายได้จริง และร้านอาหาร Food Truck   

          นอกจากนี้ยังมีทอร์คโชว์ ในหัวข้อ “งานในยุค Thailand 4.0” โดย ดร.คเณศ วังส์ไพจิตร เลขาธิการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และศิษย์เก่าดีเด่นวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี ประจำปี 2559 เวลา 13.30-14.30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด ชั้น 2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มที่ งานบริการให้คำปรึกษาและจัดหางาน สายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 10 หรือโทร.0-2954-7300 ต่อ 204, 325

dpu

dpu