DPU เปิดศูนย์บริการนักศึกษานานาชาติ (ISSC) ให้บริการดูแลนักศึกษาต่างชาติครบวงจร

          มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดศูนย์บริการนักศึกษานานาชาติ (Internationl Student Service Center) หรือ ISSC เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมดูแลให้บริการงานกิจการนักศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัย โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเป็นประธานในการเปิดศูนย์ฯ พร้อมด้วย ดร.ปรีเปรม นนทลีรักษ์ รองอธิการบดีอาวุโสสายงานการเงินและบริหาร ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา ผศ.ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์ รองอธิการบดีสายงานสื่อสารแบรนด์ เปิดศูนย์ศูนย์บริการนักศึกษานานาชาติอย่างเป็นทางการ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก ณ  ศูนย์บริการนักศึกษานานาชาติ (ISSC) อาคาร 5 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu