How to: ยื่นผ่อนผันทหารกองประจำการสำหรับนักศึกษา DPU

          นักศึกษาชายที่ไม่ได้เรียนวิชาทหาร (รด.) ที่มีอายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ย่าง 21 ปี จำเป็นต้องยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกองประจำการ 
สามารถติดต่อขอยื่นผ่อนผันได้ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ที่สำนักกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 3 สอบถามรายละเอียดโทร.0-2954-7300 ต่อ 854 และ 200