คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมคอร์สการโรงแรมพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ

          คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าอบรมระยะสั้นด้านการโรงแรม รุ่นที่ 4 สำหรับผู้สนใจเปิดธุรกิจโรงแรม ธุรกิจที่พัก หรือผู้ที่กำลังทำงานอยู่ในโรงแรมและธุรกิจที่พัก มีให้เลือก 2 คือ หลักสูตรการปฏิบัติงาน มีให้เลือกหลายหลักสูตร อาทิ การประกอบอาหารนานาชาติ งานส่วนหน้าโรงแรม การบัญชีโรงแรมเบื้องต้น การพัฒนาบุคลิกภาพและจิตวิทยาการบริการ งานแม่บ้านโรงแรม และงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม โดยเปิดอบรมระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 14 พฤศจิกายน 2560

            อีกหนึ่งหลักสูตร คือ หลักสูตรการจัดการ สู่ความเป็นมืออาชีพ เน้นการตลาดและการขายโรงแรม อบรมระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2560 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 ตุลาคม 2560 สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-954-7300 ต่อ 562

dpu

dpu