DPU จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

          มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  และมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาที่มีความประพฤติดีจากพุทธสมคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รางวัลนักศึกษาเรียนดีกิจกรรมเด่น และมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อาคาร ๖ ชั้น ๗ 

          โดยจะมีการประกวดประดิษฐ์พานไหว้ครู ในวันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณใต้อาคาร ๖ 

          **นักศึกษาที่เข้าร่วมในพิธีให้แต่งกายชุดนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

dpu