กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดการประชุมเครือข่ายนักเรียน นิสิต นักศึกษา เพื่อพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

         สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายนักเรียน นิสิต นักศึกษา เพื่อพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อให้สถาบันการศึกษา นักเรียน นิสิต และนักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีบทบาทในการกำหนดรูปแบบการสื่อสารทั้งในระดับสังคมและในระดับประเทศ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และมีส่วนร่วมในงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย

          คุณกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในสังคม เนื่องจากสื่อมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของคนในสังคม รวมถึงความมั่นคงของประเทศชาติ ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐ จึงสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในสังคมที่เกี่ยวข้องผนึกกำลังกันเพื่อสร้างกลไกในการป้องกัน และปกป้องคุ้มครองประชาชน ตลอดจนการผลักดันให้เกิดสื่อสร้างสรรค์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมให้มากขึ้น

            “สถาบันการศึกษาในทุกระดับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการผลิตและกล่อมเกลาให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ของตนเองเป็นทั้งผู้เสพสื่อ และผู้ผลิตสื่อที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่มีคณะที่ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาด้านการสื่อสารแขนงต่างๆ สถาบันการศึกษาจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับหลักสูตรการเรียนการสอนที่สนับสนุนการรู้เท่าทันสื่อให้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ เราคาดหวังว่าพฤติกรรมการผลิตสื่อและการใช้สื่อเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ในส่วนขององค์กร ชุมชน ภาคี เครือข่าย มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังตรวจสอบและพัฒนาสื่ออย่างมีคุณภาพ พร้อมมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม” 

            ผศ.ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์ รองอธิการบดีสายงานสื่อสารแบรนด์ กล่าวว่า “เนื่องจากปัจจุบันลักษณะของภูมิทัศน์สื่อเปลี่ยนแปลงไป และเป็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก ทักษะการรู้เท่าทันสื่อจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย การที่ภาครัฐและสถานบันการศึกษาภาคเอกชนมรโอกาสที่จะร่วมมือกันในการขับเคลื่อนประเด็นการสร้างภูมิคุ้มกันด้านสื่อให้แก่สังคมถือเป็นเรื่องที่น่ายินดี เพราะจะเกิดประโยชน์เป็นอย่างยิ่งแก่เด็กและเยาวชน รวมถึงสังคมในภาพรวมต่อไป”

            โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายนักเรียน นิสิต นักศึกษา เพื่อพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่จัดขึ้นครั้งนี้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันนี้จำนวน ๑๕๐ คน จากสถาบันการศึกษา ในระดับมัธยมและอุดมศึกษาในส่วนกลาง จำนวน ๕๖ แห่ง โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ การบรรยายพิเศษจากปลัดกระทรวงวัฒนธรรม หัวข้อ “การสื่อสารสร้างชาติ” พร้อมจัดเวทีเสวนาในประเด็น “เยาวชนกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ พร้อมการบรรยายในหัวข้อ “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสื่อปัจจุบัน” และกิจกรรมการแบ่งกลุ่มอภิปราย ระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “คนละไม้ คนละมือกับสื่อสร้างสรรค์” พร้อมอภิปรายและสรุปผลโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

โดย PR DPU มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ