DPU ขึ้นอันดับ 1 ของ ม.เอกชน ในการจัดอันดับ Google Scholar “Top University By Google Scholar Citation”

            ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ขึ้นอันดับ 1 ของ ม.เอกชน ในการจัดอันดับ Google Scholar “Top University By Google Scholar Citation” โดย  Webometrics ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ซึ่งผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถูกนำไปใช้อ้างอิงและนำไปใช้ประโยชน์ทั่วโลก    

            โดยมีมหาวิทยาลัยไทยติดอันดับ 31 แห่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ครองอันดับ 1 ของสถาบันเอกชน ด้วยตามมาด้วย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตามละดับ โดยการจัดอันดับนี้ จะพิจารณาจากการ Citation งานวิจัย ที่อยู่ใน Google Scholar ซึ่งหลายๆ มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ ผลงานวิจัยในรูปแบบอออนไลน์มากขึ้น

ข้อมูลจากhttp://blog.eduzones.com/magazine/185496

dpu

โดย PR DPU มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ