DPU รับรางวัล "พลอยน้ำงาม" สุดยอดต้นแบบเครือข่ายกรุงเทพฯ สีเขียว

          มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับรางวัล “พลอยน้ำงาม” ระดับสถาบันอุดมศึกษา โดยมี ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทราทิพย์ รองอธิการบดีสายงานพัฒนาด้านกายภาพ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้ารับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการคัดเลือกภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ 264 แห่งทั่วกรุงเทพฯ จัดโดยสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

โดย PR DPU มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ