ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรม “การใช้โปรแกรม STATA เพื่อการจัดการข้อมูล และการวิจัย”

stata

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรม “การใช้โปรแกรม STATA เพื่อการจัดการข้อมูล และการวิจัย”

          สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม “การใช้โปรแกรม STATA เพื่อการจัดการข้อมูลและการวิจัย” พบกับบรรยายพิเศษโดย ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์  เมธีวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในหัวข้อ การแนะนำโปรแกรม STATA การนำเข้าข้อมูล และคำสั่งเบื้องต้น, การใช้ฐานข้อมูลครัวเรือน / แรงงานเพื่อการวิจัย, แบบจำลองเศรษฐมิติ และเทคนิคการประมาณการ รวมไปถึงกรณีศึกษาการฝึกปฏิบัติ โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป STATA  พร้อมทั้งสามารถจัดการ วิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปต่อยอดเพื่อทำงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยตนเองได้  จัดอบรมระหว่าง วันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม ศูนย์การเรียนรู้และหอสมุด ชั้น 2 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

          ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.dpu.ac.th/ises/news/106/ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 18 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-954-7300 ต่อ 465