DPU ร่วมกับ สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน จัดเสวนาภายใต้หัวข้อ “รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน : ประโยชน์ร่วม ที่ต้องเร่งผลักดัน”

           มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน จัดเสวนาโต๊ะกลม ภายใต้หัวข้อ “รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน : ประโยชน์ร่วม ที่ต้องเร่งผลักดัน” โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีน-จีน กล่าวรายงาน พร้อม ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวเปิดงานเสวนา

            จากนั้นเป็นการเสวนา หัวข้อ “รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน : ประโยชน์ร่วม ที่ต้องเร่งผลักดัน” โดยมี ดร.พิษณุ เหรียญมหาสาร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นอดีตที่ปรึกษาการพาณิชย์ประจำกรุงปักกิ่ง นายประภัสร์ จงสงวน อดีตผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย และอดีตผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) พร้อม ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ผู้ช่วยรองอธิการบดีสายงานวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมเสวนาในหัวข้อดังกล่าว

             โดยการเสวนาครั้งนี้ต้องการสร้างการรับรู้ถึงข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงที่กำลังจะเกิดขึ้น พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องผลประโยชน์ที่ประเทศไทยและประเทศจีนจะได้รับ นอกจากนี้ยังได้รับทราบถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขปัญหาพร้อมสร้างความเข้าใจอันดี และให้สังคมตื่นตัวและเล็งเห็นประโยชน์ที่แท้จริงตลอดจนการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

โดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ