DPU ปรับโฉมองค์กร ฝัง NEW DNA สร้างคุณภาพคน สร้างคุณภาพงาน

           มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปรับโฉมใหม่ชูวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ใหม่ และเสริมทัพสร้างองค์กรให้มีคุณภาพ พร้อมปลูกฝัง NEW DNA ให้กับคณาจารย์ และบุคลากร เพื่อสร้างคุณภาพคนและสร้างคุณภาพงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดงานเปิดตัว NEW>DNA เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจแนวทางการทำงานภายใต้คอนเซปต์ NEW>DNA  

            ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า  ในทุกๆ องค์กร “บุคลากร” ถือเป็นกำลังหลักสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้นการเสริมสร้างกำลังใจ จุดประกายความคิดวิธีการทำงานใหม่ พร้อมปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการทำงานให้แก่บุคลากรเป็นจุดสำคัญ จึงมีนโยบายที่มุ่งพัฒนา Core Value ภายใต้ทิศทาง NEW>DNA

            “เราต้องการปรับให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับทิศทางนโยบายของมหาวิทยาลัย เราคาดหวังว่าบุคลากรของเราต้องมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ กล้าคิดแตกต่างจากสิ่งเดิมที่ปฏิบัติอยู่ หากจะทำให้การปฏิบัติงานรวดเร็วและได้ผลลัพท์ที่ดีขึ้น พร้อมกับแสวงหาโอกาส กล้าที่จะลองพร้อมเรียนรู้จากข้อผิดพลาดและหาแนวทางแก้ไขได้อย่างตรงจุด มีความเป็นมืออาชีพสามารถรับความเปลี่ยนแปลงได้ มีการยืดหยุ่นสามารถปรับวิธีการทำงานได้ตามสถานการณ์โดยในการปฏิบัตินั้นจะมุ่งเน้นผลงานและความสำเร็จเป็นปัจจัยหลัก และต้องมีทักษะด้านภาษาที่ดี โดยเน้นที่ภาษาอังกฤษและภาษาจีน”

            มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ต้องการปรับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ พร้อมมุ่งเน้นให้คณาจารย์และบุคลากรปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตรงตามนโยบายหลัก ทั้งหมดนี้เพื่อต้องการให้การทำงานในทุกส่วนของมหาวิทยาลัยถูกขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน คุณภาพเดียวกันทั้งระบบ เพื่อมุ่งสู่สถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำของประเทศ ที่สามารถผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ เพื่อตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            ภายในงานเปิดตัว NEW>DNA มีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยมีกิจกรรมสนุกๆ รู้จักและค้นหา NEW DNA  Space Robot บังคับหุ่นยนต์ ร่วมถึง Eye of Bangkok ไขปริศนาท้าทายพิกัด ลองติจูด & ละติจูด  Master Piece สร้างชิ้นงานของตนเอง และกิจกรรมอื่นๆ ให้ร่วมสนุกมากมาย ณ Makerspace มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

โดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ