CIBA DPU จัดประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัย สาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 9 หัวข้อ “Innovative Business and Thailand 4.0 ecosystems”

Innovative Business and Thailand 4.0 ecosystems

CIBA DPU จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัย สาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ “Innovative Business and Thailand 4.0 ecosystems”

          วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ Innovative Business and Thailand 4.0 ecosystems”  ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ นักวิจัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจได้นำเสนองานวิจัยและความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมด้านการบริหารเทคโนโลยี รวมถึงนวัตกรรม ในรูปแบบของบทความวิชาการ หรือ บทความวิจัย ที่อธิบายถึงแนวคิดทฤษฎี พร้อมตัวอย่างที่สามารถนำเอามาประยุกต์ใช้ได้และเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

Innovative Business and Thailand 4.0 ecosystems

   

Innovative Business and Thailand 4.0 ecosystems

 

Innovative Business and Thailand 4.0 ecosystems

 

Innovative Business and Thailand 4.0 ecosystems

 

Innovative Business and Thailand 4.0 ecosystems

 

Innovative Business and Thailand 4.0 ecosystems

 

Innovative Business and Thailand 4.0 ecosystems

 

Innovative Business and Thailand 4.0 ecosystems