DPU มุ่งสร้างคนอาชีวะ จัดเสวนาอนาคตอาชีวศึกษาไทยในยุค 4.0

           วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ World Didac Asia จัดเสวนา 60 Minutes Future Talk ครั้งที่ 5 Learning Style สร้างคนอาชีวะยุค 4.0 ภายใต้หัวข้อ “อนาคตอาชีวศึกษาไทยในยุคประชาคมอาเซียน: มาตรการเร่งด่วนที่อาชีวะต้องทำปีนี้” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์ รองอธิการบดีสายงานสื่อสารแบรนด์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวต้อนรับ

           จากนั้น ผศ.ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์ คณบดีและหัวหน้าสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ดร.มงคลชัย สมอุดร  ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ คุณธเนศ  เมฆลาย  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 จังหวัดขอนแก่น และ คุณประวัฒน์  เปรมธีรสมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัททีทีเอส แอสเซสเซอร์รี่ จำกัด เสวนาในหัวข้อดังกล่าว เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองกับคณาจารย์อาชีวศึกษาทรงคุณวุฒิ และเครือข่าบภาคเอกชนในการพัฒนานักเรียนอาชีวศึกษา เพื่อรองรับผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมในยุค 4.0

            โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์จากสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศ และนักศึกษาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

โดย PR DPU มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ