มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นักศึกษาทุนพระราชทาน

          มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของพระราชทาน และติดตามผลการเรียนของนักศึกษาทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำนวน 16 คน โดยมี คุณสุนันท์ ไทยลา รองประธานฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน จากนั้นผู้บริหารมหาวิทยาลัย และตัวแทนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้แทนมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นักศึกษาทุนพระราชทาน ณ ห้องประชุมสัจจา 1 อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

โดย PR DPU มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ