DPU ชวน นศ.ร่วมโครงการ STEM Entrepreneur สานฝันสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต

DPU ชวน นศ.ร่วมโครงการ STEM Entrepreneur สานฝันสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต

          สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ STEM Entrepreneur โดยจัดการเรียนรู้ตามแนว STEM มี 5 ลักษณะ ได้แก่ เน้นการสอนแบบบูรณาการ ช่วยผู้เรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหา4 วิชาประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ กับชีวิตประจำวันและการทำอาชีพ เน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ท้าทายความคิดของนักศึกษา รวมถึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและความเข้าใจที่สอดคล้องกับเนื้อหาทั้ง 4 วิชา ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง STEM Entrepreneur และสามารถเป็นผู้ประกอบการในอนาคตได้ โดยจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสายงานกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 2 ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-954-7300 ต่อ 325  

 

โดย: PR DPU มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ