DPU จัดประกวดโครงการ “เพิ่มการใช้ประโยชน์จากขยะในมหาวิทยาลัย”

          มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดโครงการการประกวด “เพิ่มการใช้ประโยชน์จากขยะในมหาวิทยาลัย” ในวิทยาลัย / คณะ และหน่วยงาน เพื่อรณรงค์การแยกขยะในสำนักงาน พร้อมลดปริมาณขยะใหม่ที่เกิดขึ้น ซึ่งหลังจากการประเมินที่ผ่านมาหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในการคัดแยก และลดปริมาณขยะภายในหน่วยงานลงได้มากที่สุด ดังนี้  

                 รางวัลชนะเลิศประเภทหน่วยงานขนาดใหญ่ ได้แก่ "ส่วนการเงิน"

                 รางวัลชนะเลิศประเภทหน่วยงานขนาดเล็ก ได้แก่ "สายงานทรัพยากรบุคคล"

                 รางวัลชมเชย ได้แก่ "ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด"

       โดยมี ดร.ณัฏฐพงษ์  จันทราทิพย์ รองอธิการดีสายงานพัฒนาด้านกายภาพ เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัล

dpu

dpu

dpu

dpu