DPU ชวนนักศึกษาปี 3 สมัครโครงการประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 31

DPU ชวนนักศึกษาปี 3 สมัครโครงการประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 31

          สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปี 3 ที่มีผลการเรียนไม่น้อยกว่า 3.00 ร่วมสมัครการประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 31 เพื่อค้นหานักศึกษาที่มีผลการเรียนดี พร้อมคุณสมบัติและความประพฤติปฏิบัติตามหลักแก้ว 9 ดวง โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับโล่รางวัลนักศึกษานพรัตน์ทองคำ พร้อมเกียรติบัตร

          นักศึกษาที่สนใจร่วมโครงการสามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ศูนย์กิจกรรมและพัฒนานักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10 หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักกิจการนักศึกษา http://www.dpu.ac.th/sao พร้อมส่งเอกสารการสมัครภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ได้แก่ รูปถ่าย จำนวน 1 รูป เอกสารรายงานผลการเรียน 1 ชุด สำเนาบัตรนักศึกษา 1 ชุด แฟ้มประวัติ ผลงาน และกิจกรรมของตัวเองในช่วงระยะเวลาที่เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2954-7300 ต่อ 694,692,496

dpu