DPU ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ Medical and Wellness Service “Spa Manager Symposium”

DPU ขอเชิญชวนร่วมงานประชุมวิชาการ Medical and Wellness Service “Spa Manager Symposium”

            ศูนย์บริการวิจัย ร่วมกับ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดประชุมทางวิชาการ Medical and Wellness Service “Spa Manager Symposium” พบกับการบรรยายพิเศษในหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ภาพรวมและวัตถุประสงค์ของการจัด Symposium โดย ผศ.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ ต่อด้วย กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวกับ SPA โดย รศ.พินิจ ทิพย์มณี ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ,โปรแกรมการวิเคราะห์ความรู้สึกจากใบหน้าสำหรับลูกค้าใน SPA และWellness center, การปรับแต่งโครงสร้าง SPA สำหรับสิ่งปลูกสร้างเดิม, อาหารที่ให้บริการในสถานประกอบการ SPA และ Wellness center และพลาดไม่ได้กับกิจกรรม ไฮไลต์ของงาน การประกวด Costume Pitching ชิงเงินรางวัลกว่า 20,000 บาท

            โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ในด้านวิชาการหรือวิชาชีพจากงานวิจัย เพื่อสร้างเครือข่ายและเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญของโครงการวิจัย รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็นที่แตกต่างซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานวิจัย จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 18.00 น. ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

            ผู้สนใจเข้าร่วมประกวด Costume Pitching สามารถส่งรูปชุดเครื่องแบบพนักงาน ของแต่สถานประกอบการของตนเองมาที่ email: nprsrilapan@yahoo.com   ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-954-7300 ต่อ 152

Spa Manager Symposium