กองทุนสร้างสรรค์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU Bright)

   dpu      

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดตั้งกองทุนสร้างสรรค์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU Bright) เพื่อเสริมโอกาสให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และเพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ โดยนักศึกษา DPU ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป สามารถขอรับทุนการศึกษากองทุนสร้างสรรค์การเรียนรู้ได้ โดยผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครขอรับทุนได้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม ถึง 12 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ที่สายงานกิจการนักศึกษา อาคารอเนกประสงค์และจอดรถ ชั้น 3 (อาคาร 10) **สอบสัมภาษณ์วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2954-7300 ต่อ 438, 200, 677

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม > คลิก 

Downlond ใบสมัคร > คลิก

dpu