รอยยิ้มและความภาคภูมิใจ กับพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

          มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 10 มหาบัณฑิต รุ่นที่ 32 ประกาศนียบัตรบัณฑิต รุ่นที่ 6 และบัณฑิต รุ่นที่ 46 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 3,660 คน โดยมี รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นประธานในการมอบปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา  

           โดยในพิธีประสาทปริญญาบัตรในครั้งนี้ รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีกิตติคุณ ประธานในพิธี ได้ในโอวาทแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาว่า..

           “บัณฑิตทั้งหลาย ในวาระแห่งความสำเร็จของการเดินทางอันยาวไกลมาถึงหลักชัยที่สำคัญหนึ่งของชีวิตและเป็นมงคลยิ่งนี้ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคนสำหรับการสมปรารถนาของตัวท่านและครอบครัว

            วันนี้เป็นวันแห่งความสุข ทุกสิ่งที่ประสบจะอยู่ในความทรงจำของท่านไปอีกนานแสนนานโอวาทในโอกาสนี้จะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านอย่างแท้จริงก็เมื่อได้รับการพิจารณาและจดจำ

            โลกปัจจุบันแห่งความผันผวนอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีครั้งใหญ่ทำให้ชีวิตของทุกคนสามารถผันแปรไปในด้านดีหรือด้านร้ายได้ในเวลาอันสั้น ดังนั้นการปฏิบัติตนหลังจากเรียนจบเป็นบัณฑิตแล้วจึงมีความสำคัญยิ่งอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน

            สองประการสำคัญของการปฏิบัติตนดังกล่าวได้แก่ หนึ่งการติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในมิติต่างๆ อย่างตั้งใจและไม่ลดละ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตท่านทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างรวดเร็วได้เสมอ

            สอง การฝึกฝนปรับจิตใจให้มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเข้ากับการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นตลอดเวลา กล่าวคือมิได้ยึดติดอยู่กับความเชื่อเดิมๆ หรือความเคยชินจนไม่อาจปรับเปลี่ยนได้ ในโลกอนาคตอันใกล้ไม่มีใครสามารถบอกได้อย่างแม่นยำว่างานหรือการประกอบอาชีพของท่านจะมีลักษณะใด สิ่งเก่าๆ จะถูกทดแทนด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีอย่างไร และมากน้อยเพียงใด การมีจิตใจที่ยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้เท่านั้นที่จะนำไปสู่พฤติกรรมที่จะเปลี่ยนแปลงไป เช่น บากบั่นหาความรู้เพิ่มเติม เรียนรู้ทักษะใหม่ ตลอดจนมีโลกทัศน์และทัศนคติที่กว้างขวางขึ้น

            โดยสรุป ข้อคิดสองประการคือการติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลกและการปรับจิตใจให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ยึดติดกับความเชื่อหรือความเคยชินจะเป็นสิ่งประกันไม่ให้ท่านหลุดไปจากกรอบแห่งความมั่นคงของฐานะทางเศรษฐกิจ การมีชีวิตที่ดี และมีความสุข บัณฑิตทั้งหลายมีบุคคลกลุ่มหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในชีวิตท่าน เพราะเป็นผู้ให้ความรักอย่างจริงใจแก่ท่าน เป็นผู้เสียสละทรัพยากรหยาดเหงื่อ น้ำตา และเวลารวมกันให้ท่านอย่างมากมายเพื่อให้ท่านได้มายืนอยู่ ณ จุดนี้

            หลายท่านอาจไม่มีโอกาสได้เห็นการรับปริญญาในวันนี้ แต่ความทรงจำเกี่ยวกับความใฝ่ฝันของท่านเหล่านั้นคงตรึงอยู่ในใจของท่าน วันนี้เป็นวันที่ความหวังของผู้มีพระคุณซึ่งได้แก่ บิดา มารดา ญาติผู้ใหญ่ และผู้มีพระคุณได้เกิดเป็นเป็นจริงขึ้นแล้ว จึงนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่สมควรจะระลึกถึงสิ่งที่ท่านได้มอบให้ และจงตอบแทนด้วยกตัญญูกตเวทิตา ซึ่งหมายถึง การรู้คุณและการสนองคุณท่าน อีกทั้งมอบโอกาสดีๆ ที่ท่านเคยได้รับมาให้แก่ผู้อื่นต่อไปในอนาคต

            ท้ายที่สุดนี้ ขอแสดงความชื่นชมดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่ได้เดินทางมาถึงจุดสำคัญของชีวิตในวันนี้ ขอพลังอำนาจแห่งความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตและพระบารมีแห่งองค์พระสิทธิธาดา ได้โปรดดลใจให้ท่านมีความเข้มแข็งในการดำเนินชีวิต และโปรดอภิบาลให้ท่านพานพบแต่สิ่งงดงามไปตลอดชีวิต ขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีประสาทปริญญาบัตรในวันนี้ ประสบความสุขสวัสดีโดยทั่วกัน”

 

            บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความปลื้มปิติพร้อมความอบอุ่นของครอบครัว และญาติพี่น้องที่มาร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิตใหม่ นับเป็นอีกปีหนึ่งที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้างผู้ประกอบการยุคใหม่ให้ดำเนินธุรกิจที่เป็นความต้องการของประเทศ พร้อมเป็นกำลังในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

 

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีประสาทปริญญาบัตร ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีประสาทปริญญาบัตร ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีประสาทปริญญาบัตร ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีประสาทปริญญาบัตร ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีประสาทปริญญาบัตร ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีประสาทปริญญาบัตร ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีประสาทปริญญาบัตร ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีประสาทปริญญาบัตร ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีประสาทปริญญาบัตร ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีประสาทปริญญาบัตร ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีประสาทปริญญาบัตร ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีประสาทปริญญาบัตร ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีประสาทปริญญาบัตร ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีประสาทปริญญาบัตร ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีประสาทปริญญาบัตร ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีประสาทปริญญาบัตร ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีประสาทปริญญาบัตร ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีประสาทปริญญาบัตร ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีประสาทปริญญาบัตร ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560