DPU ประกาศผลประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “ไทยผสานจีนผสมจึงกลมกลืน”

          สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล คณะนิเทศศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “ไทยผสานจีนผสมจึงกลมกลืน” โดยมีนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจส่งภาพถ่ายเข้าประกวดกว่า 500 ภาพถ่าย โดยมี อาจารย์วรนันทน์  ชัชวาลทิพากรศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) พุทธศักราช ๒๕๕๒  อาจารย์ ดร.สงคราม โพธิ์วิไล  ผู้ทรงคุณวุฒิทางการถ่ายภาพไทย และ อาจารย์หวังซ่างเสวี่ยะ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลฝ่ายจีน เป็นคณะกรรมการในการร่วมกันพิจารณาจัดสินภาพถ่ายในกิจกรรมครั้งนี้

ผลการตัดสิน
รุ่นประชาชนทั่วไป
รางวัลที่ 1  ได้แก่ภาพชื่อ แพนด้าหน้าวัดพระแก้ว ของคุณสมโภช  แตงไทย ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท
รางวัลที่ 2  ได้แก่ภาพชื่อ วิถีชีวิตที่กลมกลืน ของคุณ Suchart  ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลที่ 3  ได้แก่ภาพชื่อ ความต่างที่ลงตัว ของคุณคุณจิราฤทธิ์  ทิพย์ลุ้ย ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท  

dpu

 

ผลการตัดสิน
รุ่นนิสิตนักศึกษา
รางวัลที่ 1  ได้แก่ภาพชื่อ สายใยแห่งความสัมพันธ์ไทย-จีน ของคุณธวุฑฒิ์  โกมลเวทิน  ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท 
รางวัลที่ 2  ได้แก่ภาพชื่อ ไทยผสานจีนผสมจึงกลมกลืน ของคุณชิชญา  แสงแก้วสุข ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลที่ 3  ได้แก่ภาพชื่อ ไทยจีนผสานศิลป์ ของคุณชัชนันท์ โคตรสา ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท

dpu

 

ภาพผลงาน
รุ่นประชาชนทั่วไป
รางวัลที่ 1   คุณสมโภช  แตงไทย ชื่อภาพ แพนด้าหน้าวัดพระแก้ว

dpu


รางวัลที่ 2  คุณ Suchart ชื่อภาพ วิถีชีวิตที่กลมกลืน

dpu

 

รางวัลที่ 3  คุณจิราฤทธิ์  ทิพย์ลุ้ย ชื่อภาพ ความต่างที่ลงตัว

dpu

 

ภาพผลงาน
รุ่นนิสิตนักศึกษา
รางวัลที่ 1  คุณธวุฑฒิ์  โกมลเวทิน  ชื่อภาพ สายใยแห่งความสัมพันธ์ไทย-จีน

dpu

 

รางวัลที่ 2  คุณชิชญา  แสงแก้วสุข  ชื่อภาพ ไทยผสานจีนผสมจึงกลมกลืน

dpu

 

รางวัลที่ 3  คุณชัชนันท์ โคตรสา  ชื่อภาพ ไทยจีนผสานศิลป์

dpu

 

หมายเหตุ: ผู้ที่ได้รับรางวัล กรุณาติดต่อ คุณชัยวัฒน์  พิรุณสาร  เลขานุการคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  02-954-7300 ต่อ 679  มือถือ 064-954-9553 เพื่อส่งมอบหลักฐานภาพความละเอียดสูง และลงนามในเอกสารการรับเงิน โดยสามารถรับรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 18 - 28 กุมภาพันธ์ 2562