DPU จัดกิจกรรมวัฒนธรรมไทย-จีน ครั้งที่ 3 เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนและเชื่อมสัมพันธ์นักศึกษาไทย-จีน

            dpu

            สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สถานบันขงจื่นเส้นทางสายไหมทางทะเล วิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน (CAIC) และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดกิจกรรมวัฒนธรรมไทย-จีน ครั้งที่ 3 เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนและเชื่อมสัมพันธ์นักศึกษาไทย-จีน

          dpu

          dpu

          dpu

          dpu

            ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีนักศึกษาจีนมากที่สุดในประเทศไทย พร้อมสร้างนักศึกษาให้มีความรู้และทักษะด้านธุรกิจสามารถติดต่อสื่อสารกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและประชาคมอาเซียนได้ได้ในอนาคต จึงจัดให้มีกิจกรรมวัฒนธรรมไทย-จีน เพื่อให้นักศึกษาไทยและจีนได้สื่อสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

          dpu

          dpu

          dpu

            อาจารย์เอกรัตน์ จันทร์รัฐิติกาล ผู้อำนวยการขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล (ฝ่ายไทย) กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 3 ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากนักศึกษาไทยและนักศึกษาจีนเป็นอย่างมาก ภายในงานก็จะมีการแสดงของนักศึกษาทั้งไทยและจีน ซึ่งต่างก็ได้โชว์วัฒนธรรมที่งดงามและได้แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างกัน  

          dpu

          dpu

          dpu

          dpu