CIBA DPU จับมือ (DBD) จัดแข่งขันตอบปัญหาบัญชี “สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิริธร ครั้งที่ 6” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร ครั้งที่ 6 

         มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (DBD) จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี “สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร” ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเรียนฟรีตลอดหลักสูตร และทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี กว่า 80,000 บาท

สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร ครั้งที่ 6

สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร ครั้งที่ 6

สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร ครั้งที่ 6

          โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาสาขาการบัญชี  ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้แสดงความรู้ความสามารถทางด้านบัญชี ผ่านการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวมีสถาบันการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาจากทั่วประเทศส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน แบ่งเป็นระดับ ปวส.จำนวน 51 ทีม และระดับ ปวช. จำนวน 55 ทีม ทีมชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร4ปี 

สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร ครั้งที่ 6

สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร ครั้งที่ 6

           

ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานภาคีสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ให้สัมภาษณ์ว่า“ตลาดแรงงานไทยในหลายสายงานมีแนวโน้มขาดตลาดแรงงานที่มีทักษะ รวมถึงตลาดแรงงานด้านบัญชีและการเงิน จากข้อมูลของ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป บริษัทระดับโลกด้านการจัดการบุคลากรและที่ปรึกษาด้านแรงงาน สำรวจไว้เมื่อปี 2560 พบว่า งานด้านบัญชีและการเงิน เป็นสายงานที่มีแนวโน้มขาดแคลนบุคลากรมาก ซึ่งตลาดมีความต้องการในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ทั้งบุคลากรในระดับปฏิบัติการและระดับบริหารในธุรกิจทุกระดับ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เห็นความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีวิชาการขึ้น โดยเราได้พัฒนา App บน IPAD เพื่อใช้ในการแข่งขัน และมีการนำ Data analytics มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลในระหว่างการแข่งขัน อันจะเป็นการสะท้อนถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ดังนั้นการแข่งขันครั้งนี้จึงเป็นเวทีให้นักเรียน ได้แสดงศักยภาพผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ และพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านการบัญชีไปพร้อมกับการพัฒนาของเทคโนโลยี”

สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร ครั้งที่ 6

สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร ครั้งที่ 6

        

         ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์กล่าวว่า โครงการแข่งขันตอบปัญหาบัญชี “สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร” จัดขึ้นเป็นปีที่ 6 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะด้านปัญญาของนักเรียนสายวิชาชีพ ในระดับอาชีวศึกษา รวมไปถึงการพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ เช่น เทคนิคทั่วไปและเทคนิคเฉพาะเกี่ยวกับวิชาชีพ (Technical Skills) ทักษะส่วนบุคคล (Personal Skills) ทักษะในการสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Interpersonal and Communication Skills) และยังเป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์ได้ตระหนักถึงการจัดการศึกษาที่สามารถขยายผล เพื่อสร้างผู้ประกอบการวิชาชีพทางบัญชีที่มีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

         นับเป็นปีที่ 2 ที่ใช้แอปพลิเคชั่น ซึ่งทาง CIBA ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการแข่งขันโดยเฉพาะ มีชื่อว่า CIBA Banchee โดยนำระบบการวิเคราะห์ข้อมูลสมัยใหม่เข้ามาช่วยวิเคราะห์ทักษะวิชาชีพของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน หลังการแข่งขันเสร็จสิ้น ระบบจะสามารถจำแนกได้ว่า ผู้เข้าแข่งขันมีจุดเด่นทางทักษะวิชาชีพด้านใดบ้าง เช่น ทักษะทางการบัญชีบริหาร การบัญชีอุตสาหกรรม การบัญชีอุตสาหกรรม การบัญชีขั้นต้น การภาษีอากรและทักษะทางวิชาชีพอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว ทางวิทยาลัยสามารถนำข้อมูลไปปรับกระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูนให้นักศึกษามีทักษะเพิ่มมากขึ้น นับเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่สามารถนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ได้จริงและเกิดการประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความแม่นยำและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น”

สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร ครั้งที่ 6

สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร ครั้งที่ 6

สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร ครั้งที่ 6

สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร ครั้งที่ 6

สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร ครั้งที่ 6

สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร ครั้งที่ 6

สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร ครั้งที่ 6

สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร ครั้งที่ 6

        ผลการแข่งขันปรากฎว่าทีมชนะเลิศในระดับ (ปวส.) คือ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ได้แก่ นางสาวเพ็ญนภา แก้วสังข์ ,นายพีรชยากร จันทร์เชื้อ และนางสาวพรพิมล พลโยธา ส่วนทีมชนะเลิศระดับ (ปวช.) คือ วิทยาลัยพณิชยการบางนา ได้แก่ นางสาวดวงกมล พวงแสงเพ็ญ, นางสาวปิยนุช ศิริลักษณ์ และนางสาวหทัยรัตน์ มลศิริ

สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร ครั้งที่ 6

          “ฟิล์ม”นางสาวหทัยรัตน์ มลศิริ ตัวแทนจากทีมวิทยาลัยพณิชยการบางนา เล่าว่า มาแข่งขันครั้งนี้เป็นปีที่ 2 แล้ว การแข่งขันในปีที่ผ่านมาทำให้เราได้รู้จักพัฒนาตนเอง ครั้งแรกแม้ว่าจะไม่สำเร็จ ก็ไม่ได้แปลว่าครั้งต่อไปจะไม่สำเร็จ ดังนั้นทีมจึงทุ่มเทและพยายามกับมันอย่างเต็มที่และสุดท้ายก็ได้รางวัลในที่สุด

          “เบียร์” นางสาวเพ็ญนภา แก้วสังข์ ตัวแทนจากทีมวิทยาลัยพณิชยการเชตุพล กล่าวว่า ทีมเราไม่ได้เก่งแต่เราทุ่มเทและพยายามตั้งใจทำแบบฝึกหัดให้มาก อยากบอกว่าโอกาสไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆ อยากให้ทุกคนคว้าโอกาสที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและทุ่มเทกับมันอย่างเต็มที่และทำให้ดีที่สุดก็จะประสบความสำเร็จได้ค่ะ

สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร ครั้งที่ 6

สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร ครั้งที่ 6