มีจริง สอนจริง วิชาเฟซบุ๊กศึกษา (Facebook Studies) ที่แรกที่เดียวในประเทศที่บรรจุในหลักสูตร ป.ตรี

           dpu


            สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล (DigiC) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรายวิชาเฟซบุ๊กศึกษา (Facebook Studies)  ซึ่งถือเป็นวิชาเฉพาะทางที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เปิดสอน ทั้งนี้เฟซบุ๊กถือเป็นแพลตฟอร์มสื่อเครือข่ายสังคมที่ทุกคนต้องใช้ให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ รายวิชานี้สอนโดยอาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา (อ.ต้นรัก) ประธานศูนย์ดิจิทัลศึกษาของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

            ในเทอมล่าสุด รายวิชานี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งจากนักศึกษามาเรียนเทคนิค กลวิธี โดยนอกจากได้ทั้งความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตัวเฟซบุ๊กแล้ว ยังเน้นด้านความเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่ต้องใช้ดิจิทัลทั้งในแง่องค์กรและแง่บุคคลธรรมดา โดยการรู้เท่าทันสื่อ การใช้เฟซบุ๊กส่วนตัวให้เหมาะสมนั้น เป็นทักษะชีวิตที่ต้องมีการควบคุมดูแลให้ดีด้วยตนเอง

            วิชาเฟซบุ๊กศึกษา นอกจากเน้นการสอนรูปแบบการใช้งานและการบริการทางการสื่อสารการตลาดต่างๆของเฟซบุ๊กแล้ว ยังสอนถึงรูปแบบความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ในชุมชนออนไลน์ การสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์และบุคคลในสื่อเฟซบุ๊ก การเก็บข้อมูลและวิจัยกลุ่มผู้ใช้บริการเฟซบุ๊ก รวมถึงการทำการตลาดผ่านช่องทางเฟซบุ๊กจริง

          dpu

 

โดยมีเนื้อหาการสอนในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ 

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับเฟซบุ๊ก  

- ประวัติความเป็นมาเฟซบุ๊ก  

- หน้าที่และวัตถุประสงค์ของเฟซบุ๊ก  

- การให้บริการของเฟซบุ๊ก  

ความสำคัญของเฟซบุ๊ก  

- เฟซบุ๊ก  คืออะไร

- การสมัครใช้งานเฟซบุ๊ก  

- เทคนิคการประชาสัมพันธ์การทำการตลาดผ่านเฟซบุ๊ก    

- กรณีศึกษา ตัวอย่าง องค์กร หน่วยงาน หรือบุคคล ที่นำเฟซบุ๊กไปใช้  

คุณสมบัติของเฟซบุ๊ก  

- Facebook Profile (ส่วนตัว)

- Facebook Page (ธุรกิจ)

- Facebook Group (กลุ่ม)

- Facebook Live (ถ่ายทอดสด)

- Facebook Marketplace (พื้นที่ตลาดออนไลน์)

dpu

 

แนวคิดและการสร้าง Facebook Page เพื่อการตลาด

- ตั้งชื่อ Facebook Page

- สร้าง Cover, Profile Picture

- ตั้งชื่อย่อ URL Page

- กระบวนการดึงคนมา Like Page

- ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจาก Page Insight

- ปรับแต่ง อัพเดทข้อมูลพื้นฐาน Page

 

การสร้างเนื้อหา Content บนเฟซบุ๊ก

- กลยุทธ์ในการสร้างเนื้อหาของ Page

- เทคนิคการทำเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพ

- เทคนิคการสร้างข้อความ ภาพและวิดีโอ

- เทคนิคขนาดรูปภาพต่างๆในการสื่อสาร

- การวางแผนการโพสต์เนื้อหา

 

การทำการตลาดโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก (Facebook Marketing)

- พื้นฐานเกี่ยวกับโฆษณาเฟซบุ๊ก  

- โครงสร้างโฆษณาเฟซบุ๊ก  

- วัตถุประสงค์ในการโฆษณา

- การซื้อ การประมูล การตั้งค่าโฆษณาเฟซบุ๊ก

 

การสร้างกลุ่มเป้าหมาย Facebook Targeting

- ประเภทของกลุ่มเป้าหมาย (Audience Type)

- วิธีการส้รางกลุ่มเป้าหมาย

- การทำ Retargeting

- เทคนิคการสร้าง Custom Audience

- การสร้าง Lookalike Audience

        dpu

          รวมถึงการสร้าง Project โครงงานรูปแบบ Capstone โดยเป็นโครงงานสร้างแฟนเพจเฟซบุ๊ก (Fanpage Facebook) ทางธุรกิจตั้งแต่ต้นทางไปสู่ปลายทาง เพื่อมีรายได้จริงในอนาคต ตามสโลแกนที่ว่า "ความสำเร็จไม่ต้องรอให้เรียนจบ" ซึ่งนักศึกษาทุกคนจะมีความสำเร็จได้ มีธุรกิจได้ โดยไม่ต้องรอให้เรียนจบ สามารถสร้างอนาคตกันตั้งแต่ปี 1 ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

           สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียนรายวิชาเฟซบุ๊กศึกษา (Facebook Studies)  สามารถเรียนได้ที่คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งเปิดใน 4 สาขาใหญ่ ดังนี้

- สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล (DigiC)

- สาขาสื่อสารการแสดงดิจิทัล (PlayC)

- สาขาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ (DigiM)

- สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (FD)