คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมคอร์สการโรงแรมพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ

 

            คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าอบรมระยะสั้นด้านการโรงแรม สำหรับผู้สนใจเปิดธุรกิจโรงแรม ธุรกิจที่พัก หรือผู้ที่กำลังทำงานอยู่ในโรงแรมและธุรกิจที่พัก มีให้เลือก 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรการปฏิบัติงาน มีให้เลือกหลายหลักสูตร อาทิ การประกอบอาหารนานาชาติ งานส่วนหน้าโรงแรม การบัญชีโรงแรมเบื้องต้น การพัฒนาบุคลิกภาพและจิตวิทยาการบริการ งานแม่บ้านโรงแรม และงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม โดยเปิดอบรมระหว่างวันที่ 6 มีนาคม ถึง 15 มีนาคม 2562

            อีกหนึ่งหลักสูตร คือ หลักสูตรการจัดการ สู่ความเป็นมืออาชีพ เน้นการตลาดและการขายโรงแรม อบรมระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2562 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2562 สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-954-7300 ต่อ 189, 447

dpu

dpu