ประกาศผล!! ชนะเลิศนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 33 ปีการศึกษา 2561

นพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 33

             ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 จัดโดยสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  เพื่อเฟ้นหานักศึกษาที่พร้อมด้วยคุณสมบัติของการเป็นนักศึกษาที่ดีและมีผลการเรียนดี  ผู้ชนะเลิศได้รับรางวัลนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ทุนเรียนฟรีระดับปริญญาโท และทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่ สายสะพาย ช่อดอกไม้ และเกียรติบัตร นอกจากนี้ยังมีการสัมภาษณ์ผู้เข้าประกวดทั้งหมด โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้เข้าประกวดได้ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมโครงการจิตอาสา, กิจกรรมค่ายนพรัตน์ ฯลฯ ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

นพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 33

             โดยการประกาศผลรางวัลครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้เข้าประกวดนพรัตน์ทองคำ ซึ่งผู้ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ นักศึกษานพรัตน์ทองคำฝ่ายหญิงได้แก่ นางสาววรัทยา ตังคโนภาส วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน CADT ส่วนรางวัลชนะเลิศ นักศึกษานพรัตน์ทองคำฝ่ายชาย ได้แก่ Mr. Phea Phanit วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA ในช่วงท้าย ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหารได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับนักศึกษาที่เข้าประกวดนพรัตน์ทองคำ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสมภพ โหตระกิตย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 33

นพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 33

นพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 33

นพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 33

นพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 33

นพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 33

นพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 33

นพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 33

นพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 33

นพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 33

นพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 33