รัฐประศาสนศาสตร์ DPU ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการสื่อสารทางการเมืองยุคดิจิทัล รุ่นที่ 1

             คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดโครงการอบรมการสื่อสารทางการเมืองยุคดิจิทัล รุ่นที่ 1 เพื่อการสื่อสารทางการเมืองยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหัวข้อการอบรมปละวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ในประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ “กลยุทธ์การสื่อสารทางการเมืองท้องถิ่นยุคดิจิทัล” โดย คุณประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย หัวข้อ “การบริหารท้องถิ่นยุคดิจิทัล” โดย คุณสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี และ หัวข้อ “เทคนิคการใช้สื่อโซเชียลมีเดียในการสื่อสารทางการเมือง” โดย อาจารย์สุชาวดี เดชทองจันทร์ ลิมปนนาคทอง และคุณพัชวี  มณีฉาย จากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

             โดยการอบรมจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมทวี บุณยเกตุ (6-1) อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งโดยลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน QR Code หรือ สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-2954-7300 ต่อ 656

dpu

dpu