DPU จัดเวทีเสวนา “โทษประหารชีวิตแก้ปัญหาสังคมไทยหรือไม่”

                คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงานเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ “โทษประหารชีวิตแก้ปัญหาสังคมไทยหรือไม่” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวเปิดงาน ซึ่งการเสวนาดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.คณิต ณ นคร ที่ปรึกษาคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ผศ.ดร.ธานี วรภัทร์ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางนิติศาสตร์ และอาจารย์จิรวุฒิ ลิปิพันธ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ ร่วมเสวนา ทั้งนี้การเสวนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นกฎหมาย โทษประหารชีวิต รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับโทษประหารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทั้งยังร่วมกันเสนอแนะแนวคิดในการแก้ไขปัญหาที่เป็นประเด็นถกเถียงกันในสังคม  จัดขึ้น ณ ห้องสัจจา เกตุทัต อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

เสวนาวิชาการ

เสวนาวิชาการ

เสวนาวิชาการ

เสวนาวิชาการ

เสวนาวิชาการ

เสวนาวิชาการ

เสวนาวิชาการ