ประกาศ!! นศ.กู้ยืม กยศ./กรอ. รายเก่าทุกชั้นปี ยื่นคำขอแบบกู้ยืมเงิน

ประกาศ!! นศ.กู้ยืม กยศ./กรอ. รายเก่าทุกชั้นปีเกรดเฉลี่ย ไม่ถึง 2.00 รีบยื่นคำขอแบบกู้ยืมเงิน ด่วน!!
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ http://www.dpu.ac.th/fund/news/174/

กยศ. กรอ.