“ธุรกิจบัณฑิตย์” 5 ทศวรรษ สานต่อปณิธาณนักธุรกิจเป็นผู้สร้างชาติ

dpu

          50 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ยังคงยึดมั่นตามเจตนารมณ์ของ ของ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ และอาจารย์สนั่น เกตุทัต สองผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย ที่มุ่งมั่นพัฒนาให้มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งของสังคม พร้อมให้บริการด้านการศึกษา เน้นการทำวิจัยการสร้างองค์ความรู้ด้านธุรกิจ และสร้างนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติ

dpu

          ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้เล่าถึงจุดเริ่มต้นว่า ธุรกิจบัณฑิตย์ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2511 แต่เดิมชื่อว่า “โรงเรียนธุรกิจบัณฑิตย์” ต่อมาปี พ.ศ. 2513 ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็น “วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์” ซึ่งในขณะนั้นได้เปิดการเรียนการสอนในคณะบริหารธุรกิจเป็นคณะแรก ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2527 ได้รับอนุมัติจากจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้เลื่อนสถานะเป็น “มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์” ถือเป็น 1 ใน 3 มหาวิทยาลัยเอกชนรุ่นบุกเบิกของประเทศไทย

          “กว่า 5 ทศวรรษที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ยังคงยึดมั่นในปรัชญาของสองผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย จึงทำให้เรามีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน พร้อมที่จะเดินหน้าและสร้างผู้ประกอบการและนักธุรกิจรุ่นใหม่เพื่อป้อนสู่โลกธุรกิจจริง ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นปลูกฝังความเป็นผู้ประกอบการตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ดังนั้นนักศึกษาทุกคนจะได้เรียนวิชาหรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ พัฒนาความคิดควบคู่ไปกับการเรียนวิชาหลักของคณะ โดยเน้นให้นักศึกษาสร้างไอเดีย ชี้ให้เห็นช่องทางในการทำธุรกิจ ลงมือผลิตชิ้นงานจริง หาแหล่งเงินทุนและสามารถสร้างมูลค่าให้ชิ้นงานได้”

dpu

          หลักสูตรที่จะปั้นให้นักศึกษาเป็น Entrepreneur หรือผู้ประกอบการ เรามุ่งหวังให้นักศึกษาทุกคนมีมุมมองด้านธุรกิจ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เข้าใจในเทคโนโลยี มีทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรียนรู้จากสิ่งที่ลงมือทำ หากผิดพลาดต้องใช้ตรรกะที่เรียนแก้ปัญหาอย่างถูกต้องและถูกวิธี

          “การที่จะผลักดันมหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้า ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนและต้องให้สอดรับกับความต้องการของผู้ประกอบการและสังคมในปัจจุบัน ดังนั้นทิศทางของมหาวิทยาลัย หลักสูตรการเรียนการสอน งานวิจัยของอาจารย์ ชิ้นงานของนักศึกษา จะต้องมุ่งเน้นไปที่ 3 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักอย่างชัดเจน คือ personal health & wellness, lifestyle และ design & technology มุ่งเป็นกำลังสำคัญที่ขับเคลื่อนประเทศให้เกิดการพัฒนาตามนโยบาย Thailand 4.0”

dpu

          ตอกย้ำคุณภาพด้วยการเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการศึกษาในการสร้างเครือข่ายการทำงาน โดยมีการลงนามความร่วมมือด้านวิชาการกับสถาบันการศึกษาชั้นนำ สถานประกอบการชั้นแนวหน้า หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และขยายฐานการสร้างเครือข่ายที่มั่นคงกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจีนหลากหลายมหาวิทยาลัย

              ด้วยวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงการเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำของประเทศที่พร้อมสร้างบัณฑิตให้ก้าวออกไปสู่สังคมการทำงานที่ครบถ้วนในทุกสาขา ที่พร้อมจะทำงานและสร้าง Startup ที่ให้ประสบความสำเร็จ และก้าวขึ้นสู่การเป็น Entrepreneur ที่มั่นคง สามารถขับเคลื่อนประเทศได้อย่างยั่งยืนตามทิศทางที่ประเทศไทยและสังคมโลกต้องการ