DPU ครบรอบ 50 ปี จัดงาน ยิ่งใหญ่ อบอุ่น ก้าวนำการศึกษาสู่อนาคต

dpu

           มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ครบรอบ 50 ปี จัดงานวันสถาปนาและรำลึกถึงผู้ก่อตั้ง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยช่วงเช้าทายาทผู้ก่อตั้ง คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าร่วมพิธีสักการะพระสิทธิธาดา พระภูมิ และพิธีสงฆ์

            จากนั้นเป็นพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ผู้ก่อตั้ง เพื่อเป็นการรำลึกถึงอาจารย์สนั่น  เกตุทัต และ อาจารย์ ดร.ไสว  สุทธิพิทักษ์ สองผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย โดยมีทายาทผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยและกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย อธิการบดีกิตติคุณ อธิการบดีและคณะผู้บริหาร สโมสรอาจารย์และพนักงาน สมาคมนักศึกษาเก่า และสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พร้อมหน่วยงานภายนอก ร่วมวางพวงมาลาเพื่อแสดงความรำลึกถึงท่านผู้ก่อตั้ง ณ บริเวณอนุเสาวรีย์ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย

           ต่อด้วยพิธีมอบรางวัลให้แก่บุคลากร DPU โดยมี รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มอบ “พระกริ่งสิทธิธาดา และพระชัยวัฒน์” ให้แก่บุคลากรทุกท่าน เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี จากนั้นเป็นพิธีมอบรางวัลเกียรติคุณให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติร่วมกับมหาวิทยาลัยตั้งแต่ 25 ปี และ 30 ปี ขึ้นไป โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เลิศลักษณ์ ส.บุรุษพัฒน์ กรรมการอำนวยการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นประธานมอบเพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคลากรให้มีพลังใจในการทำงาน

           โดยช่วงเย็นเป็นงานฉลอง “50 ปี DPU ก้าวนำการศึกษาสู่อนาคต” โดยมีการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ 50 ศิษย์เก่าดีเด่นซึ่งเป็นตัวแทนจากวิทยาลัย คณะต่างๆ พร้อมด้วยการพูดคุยกับคณบดี 5 วิทยาลัย และ 6 คณะที่พร้อมจะพัฒนาศักยภาพการศึกษาไปสู่ทิศทางที่วางไว้ในอนาคต ต่อด้วยการแสดงแฟชั่นโชว์ ภายใต้ธีม “50 ปี DPU X Rapee” โดยฝีมือการออกแบบชุดจากนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมย้อนอดีตไปฟังความประทับใจของศิษย์เก่า 5 ยุค DPU ตั้งแต่ยุคแรก จนถึงยุคปัจจุบัน ปิดท้ายด้วยความสนุกสนานจากดนตรีสุดมันส์จากวงดุริยางค์กองทัพบก

           50 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ยังคงยึดมั่นตามเจตนารมณ์ของ ของ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ และอาจารย์สนั่น เกตุทัต สองผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย ที่มุ่งมั่นพัฒนาให้มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งของสังคม พร้อมให้บริการด้านการศึกษา เน้นการทำวิจัยการสร้างองค์ความรู้ด้านธุรกิจ และสร้างนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติ

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu
dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu