รัฐประศาสนศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ป.โท สร้างผู้นำและนักบริหารขับเคลื่อนประเทศอย่างยั่งยืน

         คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 22 หลักสูตรที่สร้างผู้นำ นักบริหาร และที่ร่วมเป็นกลไกขับเคลื่อนภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคมให้ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียนและสังคมโลกได้อย่างยั่งยืน

         ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2561 ที่หลักสูตรประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.dpu.ac.th/mpa/course.html  สอบถามโทร.0-2954-7300 ต่อ 263

dpu