ศิลปกรรมฯ โชว์ผลงานศิลปนิพนธ์ นศ.ชั้นปีที่ 4

ศิลปกรรมฯ โชว์ผลงานศิลปนิพนธ์ นศ.ชั้นปีที่ 4

                ภาควิชาการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยได้จัดแสดงโชว์ผลงานนักศึกษา แบ่งเป็น นิทรรศการการแสดง การออกแบบสื่อโฆษณา การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบสื่อโซเชียล การออกแบบระบบอัตลักษณ์องค์กร และบรรจุภัณฑ์ และการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานพร้อมแสดงศักยภาพของนักศึกษาในการนำความรู้ไปใช้จริงในภาคปฏิบัติ ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ ตั้งแต่วันที่ 2-11 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ณ DPU Hall อาคาร 12 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

ผลงานศิลปนิพนธ์ นศ.

ผลงานศิลปนิพนธ์ นศ.

ผลงานศิลปนิพนธ์ นศ.

ผลงานศิลปนิพนธ์ นศ.

ผลงานศิลปนิพนธ์ นศ.

ผลงานศิลปนิพนธ์ นศ.

ผลงานศิลปนิพนธ์ นศ.

ผลงานศิลปนิพนธ์ นศ.

ผลงานศิลปนิพนธ์ นศ.

ผลงานศิลปนิพนธ์ นศ.

ผลงานศิลปนิพนธ์ นศ.

ผลงานศิลปนิพนธ์ นศ.

ผลงานศิลปนิพนธ์ นศ.

ผลงานศิลปนิพนธ์ นศ.

ผลงานศิลปนิพนธ์ นศ.