CIBA DPU จัดค่าย Young Entrepreneurship Bootcamp 2018 สัมผัสการแก้ปัญหานักธุรกิจผ่าน SME

CIBA DPU จัดค่าย Young Entrepreneurship Bootcamp 2018 สัมผัสการแก้ปัญหานักธุรกิจผ่าน SME

                วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ร่วมกับ บริษัท Mushroom Group จัดกิจกรรม Young Entrepreneurship Bootcamp 2018 กิจกรรมสร้างแนวคิด ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ สัมผัสการแก้ไขปัญหาของนักธุรกิจในสภาพจริงผ่าน SME โดยวิทยากรที่มีชื่อเสียงจากเครือข่าย Global Entrepreneurship Network ซึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษานานาชาติกว่า 7 สัญชาติเข้าร่วม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2561 ณ Maker Space มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Young Entrepreneurship Bootcamp 2018

 Global Entrepreneurship Network

Young Entrepreneurship Bootcamp 2018

 Global Entrepreneurship Network

 Global Entrepreneurship Network

Young Entrepreneurship Bootcamp 2018

 Global Entrepreneurship Network

Young Entrepreneurship Bootcamp 2018

Young Entrepreneurship Bootcamp 2018

Young Entrepreneurship Bootcamp 2018

 Global Entrepreneurship Network

 Global Entrepreneurship Network

Young Entrepreneurship Bootcamp 2018

 Global Entrepreneurship Network

Young Entrepreneurship Bootcamp 2018